O programie „Aktywna tablica”

Nowa edycja rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2021–2024 umożliwia publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym ubieganie się o wsparcie finansowe na zakup m.in:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mogą natomiast ubiegać się o dofinansowanie na zakup:

 • sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii.

Wkład własny

W przypadku wnioskowania o wsparcie finansowe organ prowadzący szkołę powinien zapewnić wkład własny, który wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania. Do wkładu własnego zalicza się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • sprzęt komputerowy i urządzenia TIKwykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Ważne daty

Zmiana terminu składania wniosku!

6 maja 2021 r. MEiN poinformowaało, że zmianie ulegną:

 • termin składania wniosków o dofinansowanie,
 • wzory wniosków.

Nowa data i nowy wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie. 

 


Informacja dla szkół, które skorzystały z dofinansowania na zakup sprzętu w 2020 roku

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” szkoły objęte wsparciem finansowym w ramach programu w 2020 roku są zobowiązane do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 15 czerwca 2021 roku.POBIERZ SPRAWOZDANIE                                                             ZOBACZ MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Niezawodne partnerstwo. Razem lepiej

Pomagamy w zdobyciu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego mogą Państwo zamówić interaktywne monitory dotykowe lub dostosowane do potrzeb placówki pakiety programów terapeutycznych, narzędzi i sprzętu do terapii.

 • Pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie wyboru i zakupu sprzętu
 • Profesjonalna i bezpłatna instalacja
 • Certyfikowane szkolenia
 • Wsparcie w rozliczeniu i sprawozdawczości 

Edukacja i technologia razem

Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowa Era wraz z partnerami: firmą SAMSUNG – twórcą innowacyjnych technologii – oraz firmą VULCAN – inicjatorem nowoczesnych systemów do zarządzania oświatą, pomoże Państwu stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną.
W niej uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

Interaktywne monitory dotykowe

Monitory SAMSUNG Flip 2 to idealne narzędzie, odpowiadające na potrzeby dzisiejszej edukacji. Ta intuicyjna tablica ułatwi każdemu nauczycielowi przeprowadzenie dowolnej lekcji. Wszechstronne opcje łączności umożliwiają wykorzystanie podczas zajęć różnorodnych rozwiązań – w tym osobistych urządzeń nauczyciela, wirtualnego laboratorium, czy sprzętu i oprogramowania służącego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  – tworząc tym samym idealne warunki do nauki.

Interaktywne zasoby edukacyjne

Zapewniamy atrakcyjne wizualnie zasoby edukacyjne, które są dostosowane do celów dydaktycznych i możliwości poznawczych uczniów. W połączeniu z informacjami zawartymi w podręcznikach wspierają kształcenie ważnych umiejętności przedmiotowych i pomagają w aktywizowaniu uczniów. Interaktywne zasoby pomagają zrozumieć abstrakcyjne dla uczniów zagadnienia, pobudzają wyobraźnię oraz wspierają proces zapamiętywania nowych treści. Fascynująca  forma przeprowadzania doświadczeń chemicznych, w wirtualnym laboratorium z użyciem gogli VR, umożliwia uczniom bezpieczne poznawanie metod badawczych.  Walor poznawczy dodatkowo wzmacnia pełne zaangażowanie i osobiste „zanurzenie” w doświadczenie, które odpowiada konfucjańskiej zasadzie "pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem". 

 • wizualizują treści omawiane na lekcji
 • wpływają pozytywnie na zrozumienie nowych, złożonych informacji
 • wzmacniają proces utrwalanie wiedzy

 

Materiały szkoleniowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmami szkoleniowymi dotyczącymi obsługi interaktywnych monitorów Samsung oraz ich efektywnego wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.

Dzięki filmom:

 • dowiesz się, jak pracować z monitorem i zasobami edukacyjnymi Nowej Ery, zgromadzonymi w portalu dlanauczyciela.pl, w różnych fazach lekcji
 • poznasz nowe sposoby na aktywizację uczniów podczas pracy z multimedialnymi materiałami dydaktycznymi
 • będziesz biegle tworzyć wraz z uczniami podsumowania lekcji w czasie rzeczywistym.

Film szkoleniowy do lekcji biologii

Film szkoleniowy do lekcji chemii

Film szkoleniowy do lekcji geografii

Film szkoleniowy do lekcji fizyki

Film szkoleniowy do lekcji matematyki

Film szkoleniowy do lekcji języka polskiego

Film szkoleniowy do lekcji informatyki (Edukacja wczesnoszkolna)

Film szkoleniowy do lekcji przyrody

Napisz do nas

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.  

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form